Tirdzniecības noteikumi Internetā

                                                                   SIA “Baltijas Sporta Auto”

                                                                        www.shop.porsche.lv

                                                                              lietošanas noteikumi

         


SIA “Baltijas Sporta Auto” (turpmāk tekstā "Pārdevējs") nodrošina tīmekļa vietnes www.shop.porsche.lv  (turpmāk tekstā "Porsche") funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus. Lūdzam, izlasiet šos noteikumus uzmanīgi pirms izmantojiet Porsche sniegtos pakalpojumus. Izmantojot Porsche pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem noteikumiem, kas tiek apliecināts ar autorizāciju šajā tīmekļa vietnē un savas piekrišanas atzīmēšanu.

§ 1 Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka:

1.1.1. kārtību, kādā SIA “Baltijas Sporta Auto” (turpmāk tekstā "Pārdevējs") nodrošina tīmekļa vietnes www.shop.porsche.lv (turpmāk tekstā "Porsche") funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus;

1.1.2. Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, saistības, preču iegādes un apmaksas kārtību, piegādi, pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un sniedz vispārēju informāciju par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).

      Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.

Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.shop.porsche.lv un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;

   Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā, kasē vai preču piegādātājs (ja maksājums veikts skaidrā naudā) saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

      Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmanto preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

  Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas Sporta Auto“, vienotais reģistrācijas numurs 40103655093, juridiskā adrese: Krasta iela  54, Rīga, Latvija, LV-1003;

      Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

      Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;

       Puses –  Pircējs un Pārdevējs.

1.3. Pircējs, izmantojot Porsche pakalpojumus, piekrīt šiem Noteikumiem.

1.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem.

§ 2 Klienta informācija un datu aizsardzība

2.1. Pārdevējam iesniegtie Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

2.2. Sīkāk par personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties Porsche mājas lapā www.porsche.lv. Sadaļā “Privātuma politika”  un Porsche centrā.

2.3. Izmantojot Porsche sniegtos pakalpojumus, Pircēja pienākums ir nodrošināt konfidencialitāti, konta pieejas datu (lietotāja vārda un paroles) saglabāšanu un ierobežot piekļuvi savam kontam citām personām mērā, kas atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs saprot un piekrīt uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar Pircēja kontu un/vai pieejas datiem. Pircējs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieejas dati ir privāti saglabāti un glabāti droši.

2.4. Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot Pārdevējam, ja viņam ir bažas, ka trešā persona ir ieguvusi informāciju par pieejas datiem vai pieejas dati tiek izmantoti bez Pircēja atļaujas. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās, ja Pircēja pieteikšanās informācija ir nokļuvusi trešo personu rīcībā Pircēja vainas dēļ.

2.5. Pircējs nevar izmantot Porsche mājas lapu, (i) lai pārtrauktu Porsche darbību vai ietekmēt piekļuvi jebkādā citā veidā, vai (ii) krāpnieciskos nolūkos, nelikumīgā darbībā vai saistītas noziegumos, vai (iii) radīt citus darbības traucējumus vai neērtības.

2.6. Pārdevējs patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu Pircējam, slēgt lietotāja kontus, noņemt vai mainīt jebkuru saturu (piem. komentāru), ja pārkāpts likums, šie lietošanas Noteikumi vai pārkāpti jebkuri citi likumi un/vai noteikumi.

§ 3 Elektroniskā komunikācija

Izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, Pircējs sazinās ar Pārdevēju elektroniski, nosūtot Pārdevējam elektroniskā pasta vēstuli (turpmāk tekstā – e-pastu), Pārdevējs sazinās ar Pircēju nosūtot e-pastu vai izvietojot informācijas paziņojumu Porsche sistēmā. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pircējs piekrīt saņemt visu informāciju, publikācijas un citus paziņojumus (t.sk. par pasūtījuma apstrādi un piegādi) no Pārdevēja elektroniskā veidā, ja vien likuma tiesiskās prasības neprasa atšķirīgu komunikācijas veidu.

$ 4. Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

4.1.

Informācija par to, kā iegādāties preces Interneta veikalā ir izvietota Interneta www.shop.porsche.lv.

4.2.

Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Ielikt grozā”.

4.3.

Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas labajā apakšējā stūrī.


Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts izmantojot izvēlnes „+” un „-”. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Noformēt pasūtījumu”.


Sadaļā  “reģistrētiem lietotajiem” iespējams piekļūt sistēmai ievadot sava elektroniskā pasta adresi un paroli, kas izmantota reģistrācijai Interneta veikalā

4.4. Sadaļā „Piegādes info” iespējams izvēlēties piegādes veidu, norādīt piegādes adresi, pārbaudīt un precizēt iepriekš sniegto informāciju, kā arī norādīt papildus informāciju. No izvēlētās preces un  piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.

§ 5  Līguma noslēgšana

5.1. Pasūtījums – ir Pircēja piedāvājums Pārdevējam noslēgt Pirkuma līgumu. Pasūtot caur Porsche, Pārdevējs nosūta Pircējam elektronisku apliecinājumu, ka pasūtījums ir saņemts (pasūtījuma apstiprinājums) ar Pircēja pasūtījuma datiem uz Pircēja norādīto e-pastu. Šī apstiprinājuma mērķis nav akceptēt Pārdevēja piedāvājumu, bet vienkārši informēt, ka Pircēja pasūtījums ir saņemts.

5.2. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis ir Piegādes apstiprinājums. Ja Pircēja Pasūtījums tiks piegādāts vairāk nekā vienā iepakojumā, var gadīties, ka Pircējam par katru paku būs atsevišķs Piegādes apstiprinājums. Šajā gadījumā attiecībā uz katru Piegādes apstiprinājumu starp Pircēju un Pārdevēju tiks noslēgts atsevišķs Pirkuma līgums par attiecīgajā piegādes postenī piegādātājām precēm. Līguma izpildītājs ir Pārdevējs. Neatkarīgi no šo Noteikumu atrunātajiem gadījumiem par Pircējam piešķirtajām tiesībām anulēt savu pasūtījumu, Pircējam ir tiesības bez maksas atcelt savu Pasūtījumu pirms Piegādes apstiprinājuma saņemšanas jebkurā brīdī.

5.3. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, Pārdevējs saglabā ar Pircēju noslēgtos Pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā. Līgumus, kuri tiek slēgti ar līzinga kompānijām, saglabā attiecīgās līzinga kompānijas.

§ 6 Pasūtījuma anulēšana, preces atgriešana un atteikuma tiesības

6.1.  Pircējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu līdz preču piegādes brīdim, par to paziņojot Porsche (piemēram: telefoniski, e-pasts) ne vēlāk kā 1 dienu pirms paredzētās piegādes dienas, norādot pasūtījuma numuru.

6.2. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas datuma un šajā gadījumā Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētājam ir tiesības atgriezt saņemto preci un atcelt Pirkuma līgumu, nesniedzot nekādu pamatojumu, nosūtot iesniegumu ar vēstuli vai e-pastu. (Pielikumā: Atteikuma veidlapa).

6.3. Patērētājs nosūta preci atpakaļ Pārdevējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

6.4.  Patērētājam ir tiesības apmainīt preci pret citām precēm 14 kalendāro dienu laikā, nosūtot aizpildītu atgriešanas formu uz Porsche e-pasta adresi, norādot pasūtījuma numuru, bankas konta numuru un adresi, kur atrodas preces, kuras Patērētājs vēlas apmainīt.

6.5.  Atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu to saņēma Patērētājs (ieskaitot visus iepakojumā esošos priekšmetus ).

6.6. Ja atgrieztā prece ir bojāta un bojājums (i) nav Porsche radīts; (ii) radusies neatbilstošas izmantošanas rezultātā (ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.), Pārdevējam pēc preces vērtības atmaksas ir tiesības veikt preces vērtības pārrēķinu un pieprasīt Patērētājam kompensēt starpību. Par to Pārdevējs informē Patērētāju rakstiskā veidā, nosūtot informāciju uz Patērētāja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja Patērētājs nepiekrīt paziņojumā norādītajam preces vērtības samazinājumam, Pārdevējam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai apstiprinātu preces vērtību. Izdevumi, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, tiek dalīta uz pusēm starp Patērētājs un Pārdevēju, izņemot gadījumus, ja kādas puses nostāja izrādīsies nepamatota. Šajā gadījumā izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, segs tā puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.

6.7.  Atgriešanas gadījumā, preci jānosūta:

SIA “Baltijas Sporta Auto”

Krasta  iela 54, Rīga, LV-1003

6.8. Noteikumu 6.1. punktā aprakstītajā pasūtījuma anulēšanas gadījumā vai 6.2. un 6.3. punktos aprakstītajā preču atgriešanas gadījumā, Patērētājam tiek atgriezta iemaksāta summa (tai skaitā piegādes izmaksas). Naudas summa tiek atgriezta uz Patērētāja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad pasūtījuma anulēšanas vai preces atgriešanas paziņojums ir saņemts Porsche ar nosacījumu, ka Patērētājs ir preci atgriezis tajā pašā laika periodā, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Noteikumu 6.4., 6.5. un 6.6. punktos. Porsche var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ vai, kad Patērētājs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece(-es) ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.  Preču atgriešanas izmaksas sedz Patērētājs.

6.9. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Saskaņā ar Noteikumiem par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt, preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas.

§ 7  Garantijas noteikumi, un preces neatbilstība līguma prasībām, preces atgriešana

7.1. Pārdevējs garantē kvalitatīvu izstrādājuma funkcionēšanu garantijas termiņa laikā ar nosacījumu, ka tiek ievērota lietošanas instrukcija. Garantijas termiņu nosaka ražotājs (Patērētājam tiek nodrošināta garantija vismaz divi gadi no pirkuma brīža).

7.2. Preces bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā tiek veikts bezmaksas remonts vai izpildīta cita Pircēja likumīgā prasība.

7.3. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja ir konstatēti mehāniski bojājumi, ja pircējs pats veicis remontu, vai tā labota neautorizētā servisa centrā, vai arī ir veikta nekvalificēta uzstādīšana, vai trūkumi ir radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā vai preces nolietošanos tās normālas lietošanas rezultātā. Pārdevējs, atsevišķu kategoriju precēm pievieno Garantijas noteikumus, vienlaikus ar preču piegādi.

7.4. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, Pircējam jāgriežas ar pirkuma apliecinošu dokumentu un ražotāja garantijas talonu (ja tāds ir paredzēts izstrādājumam) SIA “Baltijas Sporta Auto” birojā Rīgā, Krasta ielā 54, darba dienās no 9:00 līdz 18:00 preces neatbilstības novēršanai garantijas ietvaros.

7.5. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) noteiktajām normām.

7.6. Papildus garantijas piešķirtajām tiesībām Pircējam ir arī citas likumdošanā paredzētās tiesības.

7.7. Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

§ 8 Preču pieejamība, cena un informācijas precizitāte

8.1. Visas preču cenas Porsche mājas lapā ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Piegādes izmaksas ir norādītas Porsche mājas lapā, Interneta veikalā, pie katras konkrētās Preces.

8.2. Pārdevēja pienākums ir pārbaudīt cenas katru reizi, apstrādājot Pircēja pasūtījumu, pirms maksājuma saņemšanas vai Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas, lai novērstu gadījumus, kad Pārdevējs neapzināti ir norādījis kļūdainu Preces vai Pakalpojuma cenu.

8.3. Ja prece ir pasūtīta par nepareizu cenu un pareiza cena ir augstāka nekā cena Porsche piedāvājumā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, pirms Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas un jautā, vai Pircējs piekrīt iegādāties produktu par pareizu cenu vai vēlas atcelt Pasūtījumu.

8.4. Ja pareiza preces cena ir zemāka par norādītu cenu, Pārdevējs samazina pārdošanas cenu līdz pareizai cenai un nosūta preci Pircējam.

8.5. Pārdevējs patur tiesības atteikties pārdot preci, ja ar to ir notikusi kāda no turpmāk aprakstītajām problēmām: neprecīzi ievadīta preces cena vai tehniska problēma sistēmā.

8.6. Ņemot vērā, ka preces vienmēr ir pieejamas ierobežotā daudzumā, preču cena un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā Pārdēvējam ir tiesības atteikties pārdot konkrēto preci un atmaksāt Pircējam veikto apmaksu uz bankas kontu 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

8.7. Preces attēli ir izmantoti tikai ilustratīviem nolūkiem.

8.8. Preces informācija tiek regulāri pārbaudīta un atjaunota. Informācija var tikt atjaunota jebkurā brīdī, ka arī pēc Pircēja pēdējā apmeklējuma. Ja ražotāja datu karte nav aizpildīta korekti, Porsche interneta veikala preces aprakstos var būt neprecizitātes. Šādos gadījumos Porsche neuzņemas atbildību par preces datu pareizību.

§ 9 Preces apmaksa, īpašumtiesības

9.1. Pircējs var apmaksāt preces pirkuma cenu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdēvēja bankas kontu (pēc rēķina saņemšanas uz e-pastu) vai norēķinoties Porsche centrā ar maksājumu karti vai skaidru naudu.

9.2. Porsche patur tiesības atsevišķos gadījumos nepiedāvāt konkrētus maksājumu metodes vai pieprasīt obligātu avansa maksājumu.

9.3. Katra prece tiks nodota Pircējam tikai pēc pirkuma pilnīgas apmaksas Pārdēvējam. Līdz Preču pilnīgai apmaksai īpašumtiesības uz Preci pieder Porsche.

9.4. Maksājumu var veikt tikai Pircējs, kurš ir sasniedzis  18 gadu vecumu.

9.5. Piegādes adresei, dzīvesvietas adresei un norēķinu adresei ir jābūt Latvijas robežās.

9.6. Visi riski, kas saistīti ar Preču zudumu vai bojājumu pāriet no Pārdevēja uz Pircēju ar brīdi, kad Pircējs ir ieguvis Preci fiziskā valdījumā vai ar Preču saņemšanas brīdi.

§ 10 Preču piegāde

10.1. Piegāde tiek veikta uz klienta norādīto piegādes adresi, ja vien nav citas vienošanās vai arī Pircējs pasūtīto Preci vai saņemt Porsche salonā Rīgā, Krasta ielā 54.

10.2. Porsche mājas lapā Pircējs var atrast informāciju par preču pieejamību (piemēram, preces informācijas lapā). Pārdevējs informē, ka visa informācija, kas attiecas uz pieejamību, piegādes izmaksām vai citu preces piegādes informāciju ir tikai provizoriski un aptuveni aprēķini. Tie negarantē, ka piegāde tiks veikta tieši norādīta termiņā. Ja vien Porsche apstrādes laikā radušās, ka pasūtīta prece

nav pieejama, Pircējam tiks nosūtīta papildus informācija uz e-pastu. Šis noteikums nekādā veidā neierobežo Pircēja likumiskās tiesības.

10.3. Piegāde tiek veikta līdz mājas durvīm (jānorāda durvju kods, stāvs un cita būtiskā informācija), ja nav īpaši atrunāti piegādes nosacījumi un ja Pircējs nav izvēlējies citu piegādes veidu, veicot Pasūtījumu.

10.4. Ja piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas dēļ un Pircējs nav savlaicīgi paziņojis par neiespējamību pieņemt preci, Pircējs sedz preces piegādes izmaksas.

10.5. Preces piegādi Pircējam veic uzņēmums, kas nodrošina piegādes pakalpojumus vai Pārdevēja darbinieks (turpmāk tekstā „Kurjers”). Šajā gadījumā preces cenai tiek pievienoti piegādes izdevumi saskaņā ar cenrādi Porsche mājas lapā, ja nav norādīts citādi.

10.6. Pēc līguma stāšanās spēkā saskaņā ar Noteikumiem, preces tiek piegādātas Pircējam iepriekš saskaņojot laiku elektroniski vai pa telefonu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu.

10.7. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītās preces nav pieejamas noliktavā un tās ir speciāli jāpasūta, un, ja šajā sakarā preču piegāde aprakstā noteiktajā piegādes termiņā nav iespējama, ka arī citos gadījumos, kad preču savlaicīga piegāde nav iespējama, un gadījumos, par kuriem Pārdevējs nevar uzņemties atbildību, Pārdevējs informē par to Pircēju pa tālruni vai e-pastu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu, 3 darba dienu laikā no brīža, kad Pirkuma līgums stājies spēkā saskaņā ar Noteikumiem, ka arī informējam Pircēju par preces piegādes laiku. Gadījumā, ja Pircējs ir zaudējis interesi iegādāties preci tās piegādes termiņa dēļ, Pircējam ir tiesības anulēt Pasūtījumu un Pircēja iemaksātā summa (ieskaitot transporta izmaksas) tiks atgriezta Pircējam.

10.8. Pircēja pienākums ir sekot kontaktinformācijas pareizībai, veicot pasūtījumu, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces. Pārdevējs un Kurjers nav atbildīgi par kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces, kas radušies datu neprecizitātes gadījumā, veicot pasūtījumu.

10.9. Kurjers piegādā preces Pircējam kopā ar aprakstiem latviešu valodā un nepieciešamiem pārdošanas dokumentiem (rēķini). Pirms parakstīt rēķinu par preču saņemšanu, Pircēja pienākums ir pārbaudīt preču iepakojumu un tā ārējo bojājumu gadījumā, to norādīt rēķinā. Bojāta iepakojuma gadījumā, Pircēja pienākums ir informēt Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu. Prece, kuras iepakojums ir bojāts Kurjera vai Pārdevēja vainas dēļ, tiks aizvietota.

§ 11 Piemērojamās tiesības

11.1. Papildus šiem Noteikumiem pirkumu veikšanu Porsche interneta veikalā regulē Latvijas Republikā spēkā esošie likumi, tajā skaitā Civillikums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

11.2. Ņemot vērā, ka Porsche piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

11.3. Domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, pusēm ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai risināt strīdu Latvijas Republikas tiesu instancēs. Porsche izskata Patērētāju sūdzības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās iesniegšanas rakstveidā Porsche.

§ 12 Izmaiņas pakalpojumos un noteikumi grozījumi

12.1. Pārdevējs patur tiesības šos Noteikumus mainīt vai papildināt bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas tiek paziņotas Porsche mājas lapā un tās stājas spēkā no to publicēšanas brīža. Ja pasūtījums tika veikts pirms grozījumi noteikumos stājās spēkā, tiek piemēroti tie noteikumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, izņemot gadījumus, kad likumdošana vai šie noteikumi neparedz savādāk.

12.2. Ja viens no Noteikumu nosacījumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāms, šis nosacījums tiek uzskatīts par atdalāmu un tas neietekmē derīguma termiņu un visu atlikušo noteikumu izpildāmību.

§ 13 Porsche kontaktinformācija

SIA “Baltijas Sporta Auto”

Krasta iela 54, Rīga, LV-1003

                PVN Reģ Nr.: LV40103655093

Pircējs/Patērētājs, veicot pasūtījumu, ar savu parakstu vai pasūtījuma apstiprinājumu apliecina, ka ir iepazinies ar visiem noteikumiem, apņemas tos ievērot un šie noteikumi ir sastādīti atbilstoši godīgai komercpraksei un Pircēja/Patērētāja interesēm.